Strona Główna Section Blog Current Users Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bochnia.nstrefa.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE - STRONA POSIADA:

podwyższony kontrast

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Marzena Szuperska, strona: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt z sekretariatem szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontaktować można się także dzwoniąc na szkolny numer telefonu:
14-61-225-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Szkoła nie posiada parkingu. Budynki szkolne: ul. Biała i ul. Bernardyńska nie posiadają wind, budynek ul. Bernardyńska posiada schodołaz oraz posiada toaletę dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. SP1 posiada „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności” i corocznie przeprowadza „Analizę stanu budynku placówki oraz otoczenia pod względem dostosowania”.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

32-700 BOCHNIA, ul. Biała 2
Tel.: 14-61-225-88
Faks: 14-61-225-88 wew. 28
E-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona internetowa:
www.bochnia.nstrefa.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.